Allmänna abonnemangsvillkor – NSO Group AB

Dessa allmänna abonnemangsvillkor gäller när en juridisk person har tecknat avtal för en eller flera av NSO Group AB:s tjänster.

Avtalad tjänst, upplåtelse av nyttjanderätt till Notified

NSO Group har skapat och underhåller en internetbaserad tjänst där användarna kan läsa nyheter från internetbaserade mediekällor. Kunden har möjlighet att för eget bruk lägga upp olika nyckelord för bevakning. NSO Group upplåter enligt villkoren i detta avtal inklusive bilagor en icke-exklusiv rätt till Kunden att för eget bruk utnyttja den information som kan erhållas ur Notified.

Programvara

Lokal installation är inte nödvändig för nyttjandet av Notified. Emellertid krävs de senaste versionerna av webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari för att Notified ska fungera optimalt. NSO Group äger rätten att upphöra stöd för äldre versioner av webbläsare vid uppdatering av Notified.

Upphovs- och äganderätt

Upphovs- och äganderätt till den programkod som ligger bakom tjänsten innehas av NSO Group. Vare sig programkoden eller de externa strukturer som programkoden under sin användning skapar i datorns minne får analyseras av Kunden.

Tillgänglighet

Notified är tillgänglig dygnet runt alla dagar med undantag av uppehåll för underhåll. Vid uppehåll för underhåll meddelas Kunden i förväg. Skulle driftsproblem uppstå annan tid än vardagar mellan 07.00 till 19.00 åtgärdas dessa fel tidigast nästkommande vardag.

Support

För teknisk support kontaktas aktuell ansvarig kontaktperson för kunden eller supportavdelningen.

Avgifter och betalningsvillkor

Nyttjanderätt till Notified tillhandahålls mot vid var tid gällande avgift. Nuvarande avgift för den inledande perioden för Notified framgår av detta avtal. Vid förlängning av avtalet tillämpas ordinarie avtalsvillkor och avgifter i enlighet med aktuell prislista eller tidigare avtal. Fakturering sker i förskott för hela avtalsperioden. NSO Group AB kan utan varsel höja avgiften med upp till 4 % per avtalsperiod. Kunden svarar för eventuella kostnader för betalningspåminnelse, bevakning och indrivning av förfallet men ej erlagt fakturabelopp. Dröjsmålsränta utgår med referensränta enligt räntelagen med tillägg av åtta procentenheter.

Kundreferens

NSO Group äger rätten till att använda Kunden i marknadsföringssyfte, exempelvis att använda företagsnamn och logotyp. Alla publikationer relaterat till Kunden måste först godkännas av kunden om kommunikationen innehåller något annat än att kunden är eller har varit en kund.

Bindningstid och förlängning av avtalet, samt bestämmelser vid avtalets upphörande

Upplåtelsen av nyttjanderätten omfattar tillgång till Notified under den bindningstid som framgår av avtalet. Efter bindningstid enligt specifikation övergår avtalet till ett löpande abonnemang som förlängs enligt ordinarie avtalsvillkor, såvida kunden ej via e-post har underrättat NSO Group AB om att avtalet inte ska förlängas.

Uppsägning ska ske via e-post till avsluta@notified.com och vara NSO Group tillhanda senast 90 dagar innan den pågående avtalsperioden upphör att gälla.

I samband med avtalets upphörande raderas allt material som har samlats in till Kundens konto. Vid avtalets upphörande äger Kunden inte rätt till återbetalning av erlagd avgift.

Nyttjanderättens omfattning, Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att nyttja Notified på de i detta avtal inklusive angivna villkoren. Kunden erhåller rätt att för eget bruk använda uppgifterna ur Notified enligt nedan.

Nyttjanderätten medger:
Nyttjanderätten medger ej:

Säkerhet och sekretess

Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under avtalstiden utelämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell, inklusive användaruppgifter.

Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom samarbetet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller ej heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

Ansvarsbegränsning

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.